Condicions d’ús

INFORMACIÓ LEGAL
Les dades identificatives del titular de la pàgina web són: Ravals Taller,amb domicili a Carrer Raval de Dins 32 08202 Sabadell i e-mail: info@ravalstaller.cat.

L’accés a la pàgina web és gratuït, amb excepció dels serveis que s’assenyalin expressament, als que es podrà accedir d’acord amb les respectives condicions particulars segons s’expressen, en les que es recullen els preus dels cursos o serveis, indicant si s’inclouen o no els impostos aplicables.

Aquesta informació legal es complementa amb la Política de Protecció de Dades Personals, amb les Condicions Generals d’Ús de la Pàgina web i, en el seu cas, amb les Condicions Particulars de cada Producte o Servei recollides expressament.

Ravals Taller, no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació facilitada a través de la/es seva/es pàgina/es. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen a la pàgina web dels que és titular. Ravals Taller, tampoc es fa responsable del contingut d’altres pàgines d’Internet a les que puguin dirigir-se els links o enllaços col·locats a la nostra pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ravals Taller li informa que les seves dades personals s’integraran en una base de dades titularitat de Ravals Taller, i seran tractades amb la finalitat de gestionar els productes i serveis contractats així com per a remetre-li informació sobre promocions, descomptes i nous cursos.

En cas que no desitgi rebre comunicacions comercials i/o publicitat de Ravals Taller, li preguem ens enviï un correu electrònic a la següent adreça: info@ravalstaller.cat

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’adreça més amunt indicada o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: info@ravalstaller.cat.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL
L’accés al present Portal és responsabilitat de cada Usuari, qui s’obliga a utilitzar el Portal de forma diligent, i comporta el coneixement i acceptació sense reserves de cap classe, de les Condicions Generals d’ús i de les Condicions Generals de Contractació continguts al Portal, així com de la Llei, les bones costums i la bona fe, abstenint-se d’utilitzar el Portal de forma que impedeixi el seu normal funcionament, o que causi danys o perjudicis, directa o indirectament, als drets legítims de Ravals Taller o a qualsevol tercer. L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presentes Condicions Generals.

La Pàgina web té un caràcter merament informatiu, essent orientatiu tot el publicat, sense que pugui entendre’s com oferta comercial. Ravals Taller podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració de la pàgina web i dels continguts i serveis que s’hi incorporen, així com les presents Condicions d’Accés i les Condicions Generals de Contractació i/o les condicions particulars que, en el seu cas, s’incloguin, procurant informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, mitjançant una publicació a la pàgina web.

L’accés i l’ús de certs continguts i serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i regalaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. L’accés i l’ús d’aquests continguts i serveis implicarà la plena adhesió a les Condicions Particulars que els regulen, quedant aquestes Condicions Particulars automàticament incorporades a les presents Condicions Generals. En cas de contradicció entre Condicions Generals i Particulars, prevaldran les Condicions Particulars respecte als termes incompatibles i només respecte als continguts i serveis sotmesos a aquesta específica regulació.

OBLIGACIONS DE L’USUARI
A títol merament enunciatiu, l’Usuari s’obliga a:

 1. En cas que es registri, s’obliga a proporcionar veraçment les dades facilitades i a mantenir-les actualitzades;
 2. Ús exclusiu del Portal i de tots els seus continguts per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent ni siguin lesives per a Ravals Taller ni per qualsevol tercer;
 3. No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, i en general qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació o de qualsevol forma atempti contra la moral, l’odre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat, la imatge de tercers, i en general, la normativa vigent;
 4. No difondre, emmagatzemar o introduir mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, virus, dades, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu que sigui susceptible de causar danys al Portal o a qualsevol sistema, equip de Ravals Taller, o de qualsevol tercer;
 5. A custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. L’Usuari es compromet a comunicar a Ravals Taller qualsevol risc d’accés al Nom d’Usuari i/o a la Contrasenya per part de tercers;
 6. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant el contingut del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol finalitat comercial, ni per a emmagatzemar dades personals de tercers;
 7. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en l’ús del Portal;
 8. No destruir, manipular inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de Ravals Taller, dels seus proveïdors o de tercers;
 9. No es pot hipervinclar la web Ravals Taller amb qualsevol altra pàgina web sense prèvia autorització;
 10. Una vegada registrat l’usuari al Portal, Ravals Taller, li proporcionarà els codis identificatius i les claus necessàries per poder operar en el portal. Els codis identificatius i les claus d’accés proporcionats per Ravals Taller, tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l’usuari registrat comunicar a Ravals Taller, els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals. Serà responsabilitat de l’usuari registrat la custòdia dels codis i claus essent l’únic responsable de l’elecció, la pèrdua, sostracció, o ús no autoritzat de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que això pugui comportar. L’usuari es pot donar de baixa comunicant-ho a info@ravalstaller.cat, sense que aquesta baixa tingui caràcter retroactiu.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L’Usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de Ravals Taller i de qualsevol altre tercer. Tots els continguts que es mostren al Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i/o intel·lectual de Ravals Taller o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
Ravals Taller, no es responsabilitza de possibles errors en el contingut del Portal. Els serveis oferts i no sotmesos a contractació prèvia, són oferts a l’Usuari sense cap contrapartida i només comporten per l’Usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes, per tant sobre aquests serveis Ravals Taller podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Així mateix Ravals Taller, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Portal en quant al seu funcionament, excloent-se de qualsevol responsabilitat a Ravals Taller en cas de danys i perjudicis patits per l’usuari que es puguin derivar de la mana de disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis.

Aquestes Condicions Generals s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que s’efectua a través del Portal com a la prestació dels cursos oferts al Portal, per tant regiran en tot moment, tant per la simple navegació pel Portal com per l’adquisició de béns i/o la prestació de serveis en el marc del Portal, si bé aquestes últimes activitats es sotmetran addicionalment, tant a les Condicions Generals d’Ús, com a les Condicions Generals de Contractació i les Condicions Particulars que, en el seu cas, poguessin existir.

És responsabilitat de cada Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar els riscos a través de les xarxes obertes. Ravals Taller, no es fa responsable dels possibles perjudicis derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu:

 1. inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema o en els aparells o equips dels usuaris, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o navegació pel sistema;
 2. retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’internet o en altres sistemes electrònics;
 3. que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes;
 4. impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Ravals Taller, degudes a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major;
 5. la privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l’usuari i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.

LEGISLACIÓ I FUR
La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Sabadell als que l’Usuari es sotmet expressament.